изглед за печат
изпрати на приятел
Тенденциите в развитието на пазара и ориентирането му във все по-голяма степен към интересите на потребителите доведоха до ясно осъзнатата необходимост от маркетингови проучвания. В обучението по Маркетингмениджмънт на 1BC® ще научите как да използвате маркетинговия инструментариум, да планирате, координирате и контролирате всички бизнес дейности на актуалния и потенциален пазар.

Целеви групи
 • -начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
  -специалисти, които имат нужда да актуализират знанията си;
  -служители, решили да сменят отдела, в който работят или са ангажирани с допълнителни отговорности;
  -професионалисти, които се нуждаят от международно сертифициране.Цели на обучението Маркетинг мениджмънт

Цел на семинара е участниците да усвоят компетенции, благодарение на които оперативно и стратегически да подпомагат Маркетинг мениджмънта, както и да придобият познания, които да им бъдат от полза в изпълнението на ежедневните ангажименти
Съдържание на обучението Маркетинг мениджмънт
 • Основи на маркетинга
  • Дефиниция на понятието маркетинг
  • Стратегически и оперативен маркетинг
  • Основни концепции в маркетинга
  • Значение на пазарната ориентация

 • Разбиране на потребителското поведение
  • Носители и роли в решенията
  • Модел на потребителското поведение
  • Фактори, влияещи на решението за покупка
  • Типове потребителско поведени
  • Процесът на покупка

 • Установяване на пазарни сегменти и избор на целеви пазар
  • Сегментиране на пазара
  • Критерии за сегментиране
  • Сегменти на потреблението
  • Определяне на целеви пазар
  • Оценка на пазарните сегменти
  • Позициониране и диференциране

 • Проучването на пазара като източник на информация
  • Задачи на пазарното проучване
  • Области на приложение
  • Методи на проучването
  • Развитие на въпросник
  • Процесът на проучване на пазара
  • Характеристики на доброто проучване
  • Проучване на пазара – "Advanced"

 • Маркетингови инструменти
  • Стокова и асортиментна политика
  • Ценова политика
  • Дистрибуционна политика
  • Комуникационна политика и реклама
  • Маркетинг - микс

 • Управление на услугите
  • Особености
  • Възприемане на качеството
  • Оценка на качеството на услугите

 • Бранд мениджмънт
  • Особености в бранд мениджмънта
  • Съблюдаване на качеството
  • Оценяване качеството на продукта
  • Маркетингов план
  • План на фирмата
  • Елементи на маркетинговия план


Международен Сертификат
Участието в обучението по Маркетинг мениджмънт се удостоверява, след успешно полагане на изпита, с международно признат сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1BC®, както и печат на ОЕЕС(Organisation for Economic Education, Evaluation and Certification) – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

За 1 ВС
Jessie de Haan, Мениджър Продажби в Radisson SAS Palais Hotel
"Като мениджър Продажби в Radisson SAS Palais Hotel за мен беше интересно, по време на маркетинг обучението да се запозная с приложението на маркетинговите инструменти в моя бранш. Добрата основа от маркетингови познания е всъщност много важна за всеки бранш. А семинарът по Маркетинг на 1BC® предлага оптимално know-how в работното ежедневие."